Faglig fundament

Et solidt fagligt fundament

UpNext er skabt på baggrund af et mindset, som er vores bevidsthedsmæssige grundlag for vores udviklingsarbejde. Dette inspiratorium er vores begrebsmæssige værktøjskasse. 

Mindset’et bag vores arbejde er et nærende sammenkog af inspiration og ideer. Erhvervstanker krydres med psykologi og pædagogik. Filosofi krydret med sociologi, og fortid kombineret med nutid krydret med fremtid. For at give det hele substans slår vi rødder i enkelte grundprincipper. Her kan du læse om teorier vi relaterer os til, metoder og værktøjer vi bruger. Kombinationen afhænger af kontekst. 

Interpersonal teori

Interpersonel teori bygger på socialpsykologen George H. Mead’s tanker. George Herbert Mead interesserede sig generelt for udviklingen af individet og dets identitet og undersøgte, hvordan mennesket udvikler en bevidsthed om sig selv, og hvordan andre har indflydelse på individets selvopfattelse. Mead påpeger, at menneskers adfærd er betinget af den sociale kontekst, hvori de har lært deres sociale færdigheder.

Derudover argumenterer Mead for, at menneskets evne til at se på sig selv udefra med andres øjne ikke er en medfødt evne, men at denne skal tillæres gennem barndommen. Mennesket er således tosidet. Den ene side dækker de forventninger, som man antager, at andre har knyttet til den rolle, som man har indtaget. Den anden side dækker over de forventninger man har til sig selv. Afsættet for vores handlinger ligger derfor i balancen mellem de to sider.

Hos UpNext bruger vi denne teori som baggrundsviden i vores konsulent- og coaching ydelser. Meget stress, utilpashed og konflikt kommer fra en uoverensstemmelse mellem egne og udefrakommende forventninger. Denne form for uoverensstemmelse påvirker adfærd og den generelle trivsel på arbejdspladsen. Vi bruger også teorien som dialogværktøj i samtale om identitet, idet identitet er skabt af både indre og ydre aspekter. 

Appreciative inquiry - "værdsættende undersøgelse”

Appreciative Inquiry adskiller sig fra traditionelle måder at arbejde med læring på. Det er en anerkendende tilgang, som handler om at sætte fokus på det som fungerer, og undersøge hvad får det til at fungere. Når vi fokuserer på at styrke det, der virker, vil mange problemer forsvinde af sig selv i løbet af processen. Til forskel fra traditionelle løsningsmodeller, hvor man løser afdækkede problemer, sætter Appreciative Inquiry i stedet fokus på at undersøge udviklings- og forandringsmuligheder. Der tages udgangspunkt i det der virker og de gode historier. Konsulenterne hos Ex3 tager derfor altid udgangspunkt i at der noget der virker, og man kan bruge det positive til at skabe positive relationer. Med metoden identificerer vi

 • Engagementet hos mennesker i organisationen, så vi sikrer den nødvendige energi, der får en organisation til at bevæge sig mod et fælles mål.
 • Succeshistorier, som afsæt for anerkendelse
 • Positive relationer som kan skabe rummelighed og udvikle organisationen

Hermed kan vi øge den fælles og individuelles selvtillid og selvværd, og skabe en god atmosfære. Det er en særligt egnet tilgang ift. konflikthåndtering, motivation, mv. 

 

Styrkebaseret empowerment

I organisationsudvikling er vores tilgang, at det langt bedre kan betale sig at styrke medarbejdernes styrker, i forhold til at forsøge at styrke deres svagheder. Med styrkebaseret empowerment udvikler vi derfor på individets evne til at få kontrol over og tage ansvaret for sit eget liv og situation. De får redskaberne til at repræsentere egne interesser på en ansvarlig og selv-bestemt måde, og handle på egen autoritet. Som menneske udvikler du hermed evnen til at gøre noget ved dine behov, overbevisninger og følelser. Dermed bliver du i stand til at modvirke afmagt og manglende kontrol over dine livsbetingelser. I vores arbejde med mennesker og bæredygtighed, ses empowerment tilgangen som en del af kampen for social retfærdighed mod diskrimination, fattigdom og social ulighed.

Kognitiv psykologi

I kognitionspsykologien er der en direkte sammenhæng mellem tanker, dine følelser, dine fysiske fornemmelser og dine handlinger. Kognitionspsykologi kaldes “tænkningens psykologi”, og berører emnerne: tænkning, læring, sansning, perception, opmærksomhed, sprog, problemløsning, sprogfærdighed, hukommelse og intelligens. Kognitionspsykologi er den del af psykologien, der studerer skabelse, tilegnelse og anvendelse af viden.

Vi bruger kognitionspsykologien til at arbejde med at ændre adfærd og fastlåste idéer – hvordan man på nye måder kan tilegne sig og anvende ny viden. Det kan man bl.a. gøre ved at stimulere hjernen og sanserne gennem “input af data”, som så indkodes og omkodes gennem en serie af informationsprocesser og metoder. Den nye data og omkodning lagres i hukommelsen og kan resultere i ny adfærd i form af f.eks. ytringer eller handlinger. Vaner og tænkemåder kan altså ændres, hvis man har de rigtige rammer, procedurer og kognitive metoder.

Agilitet

Vi anvender tilgangen til at udvikle virksomheder og deres ledere til at være mere fleksible og hurtigere i forhold til at tilpasse sig forandringer. Næsten alle virksomheder har fokus på klare forandringer i branchen eller i omverden. Populært bruges der i denne forbindelse ord som “agilitet” og “omstillingsparathed” for at indfange det forretningsmæssige aspekt i forhold til at tilpasse sig til fremtiden.

Agilitet er afgørende for alle virksomheder, så I kan reagere hurtigt og tænke i nye baner ift. produkter, processer, mv. Det styrker jeres virksomhed ift. fremtiden, markedet og jeres konkurrenter Derudover ruster  detjer til at udvikle og sætte i drift samtidigt.

Agil ledelse handler om at hurtigt at tilpasse din ledelse og organisere til den aktuelle opgave. Agilitet anser vi som en helt afgørende kompetence for god ledelse i dag og i fremtiden. Som leder skal du have evnen og modet til at handle på forandringer, og kombinere forskellige ledelses- og organiseringstilgange så jeres virksomhed og jeres medarbejdere kommer i mål.

Coaching

Hos UpNext bruger vi coaching, som et objektivt refleksionsværktøj. I coachingen arbejder vi med at stille de rigtige spørgsmål, så mennesker ændrer adfærd, fokus og indstilling. Det er en professionel samtale, hvor vi på en neutral og ikke-rådgivende måde styrer processen i mål med åbne spørgsmål. Vi arbejder dermed ud fra et ikke-dømmende og neutralt udgangspunkt, med målet om at styre processen fremad.

Professionel coaching er et værktøj for alle der ønsker at udvikle sig på et eller flere arbejds- eller livsområder. I virksomheder kan coaching både foregå af medarbejdere, ledere eller teams, samt deres konkrete problemstillinger eller opgaver. Det kan f.eks. være en-til-en samtaler, i teams eller ift. faciliteringsopgaver. Vi arbejder med emner som bl.a. trivsel, medarbejderfastholdelse, identificering af mål og skabe resultater.

U-teori

Den tysk-amerikanske forsker Otto Scharmer, er manden bag Teori U, som har vundet stort indpas i ledelseskredse i hele verden. Teorien er en reaktion på, hvordan der ofte igangsættes forandringsprocesser – som er utilfredsstillende og som ikke er holdbare på længere sigt. U-modellen beskriver en bevægelse, der er nødvendig for at opnå forandring.

Bevægelsen er beskrevet som en rejse ned i bunden af U’et og op igen. Det er en rejse, hvor mennesket på vejen slipper de gamle måder at erfare, se og mærke på. Her er målet at nå tilstanden ’Presensing’ som er en kombination af de engelske ord ’presence’ og ’sensing’. Dette er tilstanden hvorfra mennesker med åbent sind, åbent hjerte og åben vilje kan skabe de rette løsninger. Herfra kan man invitere nye vaner, tilgange og ny selverkendelse ind.

I UpNext bruger vi denne teori til opnåelse af selverkendelse, idet den beskriver processen, der skal til, for at en person eller en organisation lære at tage nye forandringer ind og handle på dem. Vi bruger derfor denne teori til organisationsudvikling såvel som forretningsudvikling. 

Positiv psykologi

Positiv psykologi er et paraplybegreb, som dækker et stort forskningsområde inden for psykologien. Begrebet blev første gang brugt af den amerikanske psykolog Martin Seligman. Han bemærkede, at der på dette tidspunkt primært var forsket i menneskers psykiske lidelser og alle de aspekter der kan gå galt. Han skiftede derfor fokus og forskede i begreber såsom trivsel, lykke og positivitet. Positiv psykologi omhandler derfor mental sundhed, og at finde dét, som får det enkelte menneske til at blomstre.

I forlængelse af den Positive psykologi ses også konceptet om at ’arbejde i flow’. Når man arbejder i en flowtilstand, er man optimalt udfordret, idet man hverken keder sig eller føler sig overvældet. Man befinder sig i en intens koncentration, og mister fornemmelsen af tid og sted. Dette er derfor den mest effektive arbejdstilstand man kan befinde sig i.

I UpNext bruger vi teorien i vores daglige arbejde med virksomheder. Gennem coaching, konsulentarbejde og profilanalyser giver vi medarbejdere og ledere dybere indsigt i hvordan de trives bedst på en arbejdsplads, når det kommer til stillingstyper, kompleksitetsniveau, opgaveløsning, kultur, kommunikation og samarbejde. Med dette værktøj kan vi således hjælpe med at skabe en større arbejdsglæde i jeres virksomhed, og dermed øge jeres performance. 

Adfærdsdesign

Adfærdsdesign et område der ligger under paraplybegrebet ’adfærdsteori’. Adfærdsteorien er baseret på ideen om, at al adfærd erhverves gennem den måde mennesket interagerer med omgivelserne. Vores reaktion til stimuli i miljøet og konteksten er altså med til at forme vores unikke handlingsmønstre. Adfærdsdesign beskæftiger sig med, hvordan man via design kan forme og/eller påvirke menneskelig adfærd. Man går således ind og påvirker konteksten med forskellige artefakter, og påvirker således også adfærden.

Dette gør vi i UpNext gennem nudging. Forenklet sagt er nudging de elementer af adfærdsdesign, der gør den adfærd, som designet skal fremme, nem, oplagt og tillokkende på rette tid og sted. Hos UpNext bruger vi nudging sammen med personprofiler, og de tilhørende indlæringsmaterialer i form af kortspil, PlusPlus klodser, typehjul, mm.

Refleksion

Refleksion er noget der kræver rum, psykisk ro og ekstra overskud, og det er derfor ikke altid noget vi får gjort i dagligdagen. Refleksionen er det der sætter os i stand til at lære af vores erfaringer. Erfaringerne lagres, og til dem knyttes også en følelse. Refleksionerne vedrørende disse erfaringer giver os en større selvindsigt. Formålet med refleksion er at lære sig selv bedre at kende.

Refleksion er grundstenen i alt hvad vi foretager os i UpNext. For at man kan arbejde på organisationsudvikling eller forretningsudvikling, må man starte med at se indad. Her er det nødvendigt at reflektere over nuværende praksisser, for at kunne lære af dem og for at kunne skabe fremtidig forandring. Vi kan hjælpe jer med at sætte gang i refleksionsprocessen, give jer dybere indsigt i jeres virksomhed og jeres medarbejdere, og lave en videre strategi for forandring. 

Evolutionspsykologi

I UpNext bruger vi profil- og testværktøjer sammen med konsulenttimer. En af vores udvalgte profilværktøjer er e-stimate, der benytter sig af de fire farver (rød, gul, grøn og blå). Farveopdelingen tager afsæt i den evolutionspsykologiske teori “Darwian theory of human behaviour”. Denne teori bygger på præmissen om, at alle mennesker fra naturens hånd er i besiddelse af fire genetisk betingede egenskaber, også kaldet instinkter: 

 •     vi vil opnå noget (rød farve)
 •     vi skaber relationer (grøn farve)
 •     vi søger at opnå indsigt (gul farve)
 •     vi ønsker kontrol (blå farve). 

Disse fire egenskaber er med til at lægge grunden for vores adfærd. Alle mennesker har disse egenskaber i sig, men i forskellige grad. De kan derfor give os en indikation om, hvorfor vi handler som vi gør. Dog kan man selvfølgelig ikke skyde skylden for vores adfærd på instinkterne alene. Vores bevidste valg spiller en stor rolle i alt, hvad vi foretager os. Når vi i UpNext bruger e-stimates værktøjer sammen med konsulenttimer/coaching er det med til, at du får et overblik over dine styrker og udviklingspotentialer.

Appreciative inquiry – “værdsættende undersøgelse”

Appreciative Inquiry adskiller sig fra traditionelle måder at arbejde med læring på. Det er en anerkendende tilgang, som handler om at sætte fokus på det som fungerer, og undersøge hvad får det til at fungere. Når vi fokuserer på at styrke det, der virker, vil mange problemer forsvinde af sig selv i løbet af processen. Til forskel fra traditionelle løsningsmodeller, hvor man løser afdækkede problemer, sætter Appreciative Inquiry i stedet fokus på at undersøge udviklings- og forandringsmuligheder. Der tages udgangspunkt i det der virker og de gode historier. Konsulenterne hos Ex3 tager derfor altid udgangspunkt i at der noget der virker, og man kan bruge det positive til at skabe positive relationer. Med metoden identificerer vi

 • Engagementet hos mennesker i organisationen, så vi sikrer den nødvendige energi, der får en organisation til at bevæge sig mod et fælles mål.
 • Succeshistorier, som afsæt for anerkendelse
 • Positive relationer som kan skabe rummelighed og udvikle organisationen

Hermed kan vi øge den fælles og individuelles selvtillid og selvværd, og skabe en god atmosfære. Det er en særligt egnet tilgang ift. konflikthåndtering, motivation, mv. 

Styrkebaseret empowerment

I organisationsudvikling er vores tilgang, at det langt bedre kan betale sig at styrke medarbejdernes styrker, i forhold til at forsøge at styrke deres svagheder. Med styrkebaseret empowerment udvikler vi derfor på individets evne til at få kontrol over og tage ansvaret for sit eget liv og situation. De får redskaberne til at repræsentere egne interesser på en ansvarlig og selv-bestemt måde, og handle på egen autoritet. Som menneske udvikler du hermed evnen til at gøre noget ved dine behov, overbevisninger og følelser. Dermed bliver du i stand til at modvirke afmagt og manglende kontrol over dine livsbetingelser. I vores arbejde med mennesker og bæredygtighed, ses empowerment tilgangen som en del af kampen for social retfærdighed mod diskrimination, fattigdom og social ulighed.

Kognitiv psykologi

I kognitionspsykologien er der en direkte sammenhæng mellem tanker, dine følelser, dine fysiske fornemmelser og dine handlinger. Kognitionspsykologi kaldes “tænkningens psykologi”, og berører emnerne: tænkning, læring, sansning, perception, opmærksomhed, sprog, problemløsning, sprogfærdighed, hukommelse og intelligens. Kognitionspsykologi er den del af psykologien, der studerer skabelse, tilegnelse og anvendelse af viden.

Vi bruger kognitionspsykologien til at arbejde med at ændre adfærd og fastlåste idéer – hvordan man på nye måder kan tilegne sig og anvende ny viden. Det kan man bl.a. gøre ved at stimulere hjernen og sanserne gennem “input af data”, som så indkodes og omkodes gennem en serie af informationsprocesser og metoder. Den nye data og omkodning lagres i hukommelsen og kan resultere i ny adfærd i form af f.eks. ytringer eller handlinger. Vaner og tænkemåder kan altså ændres, hvis man har de rigtige rammer, procedurer og kognitive metoder.

Coaching

Hos UpNext bruger vi coaching, som et objektivt refleksionsværktøj. I coachingen arbejder vi med at stille de rigtige spørgsmål, så mennesker ændrer adfærd, fokus og indstilling. Det er en professionel samtale, hvor vi på en neutral og ikke-rådgivende måde styrer processen i mål med åbne spørgsmål. Vi arbejder dermed ud fra et ikke-dømmende og neutralt udgangspunkt, med målet om at styre processen fremad.

Professionel coaching er et værktøj for alle der ønsker at udvikle sig på et eller flere arbejds- eller livsområder. I virksomheder kan coaching både foregå af medarbejdere, ledere eller teams, samt deres konkrete problemstillinger eller opgaver. Det kan f.eks. være en-til-en samtaler, i teams eller ift. faciliteringsopgaver. Vi arbejder med emner som bl.a. trivsel, medarbejderfastholdelse, identificering af mål og skabe resultater.

Agilitet

Vi anvender tilgangen til at udvikle virksomheder og deres ledere til at være mere fleksible og hurtigere i forhold til at tilpasse sig forandringer. Næsten alle virksomheder har fokus på klare forandringer i branchen eller i omverden. Populært bruges der i denne forbindelse ord som “agilitet” og “omstillingsparathed” for at indfange det forretningsmæssige aspekt i forhold til at tilpasse sig til fremtiden.

Agilitet er afgørende for alle virksomheder, så I kan reagere hurtigt og tænke i nye baner ift. produkter, processer, mv. Det styrker jeres virksomhed ift. fremtiden, markedet og jeres konkurrenter Derudover ruster  detjer til at udvikle og sætte i drift samtidigt.

Agil ledelse handler om at hurtigt at tilpasse din ledelse og organisere til den aktuelle opgave. Agilitet anser vi som en helt afgørende kompetence for god ledelse i dag og i fremtiden. Som leder skal du have evnen og modet til at handle på forandringer, og kombinere forskellige ledelses- og organiseringstilgange så jeres virksomhed og jeres medarbejdere kommer i mål.

U-teori

Den tysk-amerikanske forsker Otto Scharmer, er manden bag Teori U, som har vundet stort indpas i ledelseskredse i hele verden. Teorien er en reaktion på, hvordan der ofte igangsættes forandringsprocesser – som er utilfredsstillende og som ikke er holdbare på længere sigt. U-modellen beskriver en bevægelse, der er nødvendig for at opnå forandring.

Bevægelsen er beskrevet som en rejse ned i bunden af U’et og op igen. Det er en rejse, hvor mennesket på vejen slipper de gamle måder at erfare, se og mærke på. Her er målet at nå tilstanden ’Presensing’ som er en kombination af de engelske ord ’presence’ og ’sensing’. Dette er tilstanden hvorfra mennesker med åbent sind, åbent hjerte og åben vilje kan skabe de rette løsninger. Herfra kan man invitere nye vaner, tilgange og ny selverkendelse ind.

I UpNext bruger vi denne teori til opnåelse af selverkendelse, idet den beskriver processen, der skal til, for at en person eller en organisation lære at tage nye forandringer ind og handle på dem. Vi bruger derfor denne teori til organisationsudvikling såvel som forretningsudvikling. 

Positiv psykologi

Positiv psykologi er et paraplybegreb, som dækker et stort forskningsområde inden for psykologien. Begrebet blev første gang brugt af den amerikanske psykolog Martin Seligman. Han bemærkede, at der på dette tidspunkt primært var forsket i menneskers psykiske lidelser og alle de aspekter der kan gå galt. Han skiftede derfor fokus og forskede i begreber såsom trivsel, lykke og positivitet. Positiv psykologi omhandler derfor mental sundhed, og at finde dét, som får det enkelte menneske til at blomstre.

I forlængelse af den Positive psykologi ses også konceptet om at ’arbejde i flow’. Når man arbejder i en flowtilstand, er man optimalt udfordret, idet man hverken keder sig eller føler sig overvældet. Man befinder sig i en intens koncentration, og mister fornemmelsen af tid og sted. Dette er derfor den mest effektive arbejdstilstand man kan befinde sig i.

I UpNext bruger vi teorien i vores daglige arbejde med virksomheder. Gennem coaching, konsulentarbejde og profilanalyser giver vi medarbejdere og ledere dybere indsigt i hvordan de trives bedst på en arbejdsplads, når det kommer til stillingstyper, kompleksitetsniveau, opgaveløsning, kultur, kommunikation og samarbejde. Med dette værktøj kan vi således hjælpe med at skabe en større arbejdsglæde i jeres virksomhed, og dermed øge jeres performance.     

Adfærdsdesign

Adfærdsdesign et område der ligger under paraplybegrebet ’adfærdsteori’. Adfærdsteorien er baseret på ideen om, at al adfærd erhverves gennem den måde mennesket interagerer med omgivelserne. Vores reaktion til stimuli i miljøet og konteksten er altså med til at forme vores unikke handlingsmønstre. Adfærdsdesign beskæftiger sig med, hvordan man via design kan forme og/eller påvirke menneskelig adfærd. Man går således ind og påvirker konteksten med forskellige artefakter, og påvirker således også adfærden.

Dette gør vi i UpNext gennem nudging. Forenklet sagt er nudging de elementer af adfærdsdesign, der gør den adfærd, som designet skal fremme, nem, oplagt og tillokkende på rette tid og sted. Hos UpNext bruger vi nudging sammen med personprofiler, og de tilhørende indlæringsmaterialer i form af kortspil, PlusPlus klodser, typehjul, mm.

Refleksion

Refleksion er noget der kræver rum, psykisk ro og ekstra overskud, og det er derfor ikke altid noget vi får gjort i dagligdagen. Refleksionen er det der sætter os i stand til at lære af vores erfaringer. Erfaringerne lagres, og til dem knyttes også en følelse. Refleksionerne vedrørende disse erfaringer giver os en større selvindsigt. Formålet med refleksion er at lære sig selv bedre at kende.

Refleksion er grundstenen i alt hvad vi foretager os i UpNext. For at man kan arbejde på organisationsudvikling eller forretningsudvikling, må man starte med at se indad. Her er det nødvendigt at reflektere over nuværende praksisser, for at kunne lære af dem og for at kunne skabe fremtidig forandring. Vi kan hjælpe jer med at sætte gang i refleksionsprocessen, give jer dybere indsigt i jeres virksomhed og jeres medarbejdere, og lave en videre strategi for forandring. 

Evolutionspsykologi

I UpNext bruger vi profil- og testværktøjer sammen med konsulenttimer. En af vores udvalgte profilværktøjer er e-stimate, der benytter sig af de fire farver (rød, gul, grøn og blå). Farveopdelingen tager afsæt i den evolutionspsykologiske teori “Darwian theory of human behaviour”. Denne teori bygger på præmissen om, at alle mennesker fra naturens hånd er i besiddelse af fire genetisk betingede egenskaber, også kaldet instinkter: 

 •     vi vil opnå noget (rød farve)
 •     vi skaber relationer (grøn farve)
 •     vi søger at opnå indsigt (gul farve)
 •     vi ønsker kontrol (blå farve). 

Disse fire egenskaber er med til at lægge grunden for vores adfærd. Alle mennesker har disse egenskaber i sig, men i forskellige grad. De kan derfor give os en indikation om, hvorfor vi handler som vi gør. Dog kan man selvfølgelig ikke skyde skylden for vores adfærd på instinkterne alene. Vores bevidste valg spiller en stor rolle i alt, hvad vi foretager os. Når vi i UpNext bruger e-stimates værktøjer sammen med konsulenttimer/coaching er det med til, at du får et overblik over dine styrker og udviklingspotentialer.

Indkøbskurv